Reversible Interlayer Sliding and Conductivity Changes in Adaptive Tetrathiafulvalene-Based Covalent Organic Frameworks

Songliang Cai, Bing Sun, Xinle Li, Yilun Yan, Amparo Navarro, Andrés Garzón-Ruiz, Haiyan Mao, Ruchira Chatterjee, Junko Yano, Chenhui Zhu, Jeffrey A. Reimer, Shengrun Zheng, Jun Fan, Weiguang Zhang, and Yi Liu

ACS Appl. Mater. Interfaces 2020, 12, 16, 19054–19061. https://doi.org/10.1021/acsami.0c03280